Staff

Management

 • Hana Choi

  Hana Choi

  General Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Hana Choi

  Hana Choi

  General Manager

 • TJ Gritton

  TJ Gritton

  Sales Manager

  502-894-3400
  Email Me
  TJ Gritton

  TJ Gritton

  Sales Manager

 • Devon Polling

  Devon Polling

  Sales Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Devon Polling

  Devon Polling

  Sales Manager

 • Tae Lea

  Tae Lea

  Sales Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Tae Lea

  Tae Lea

  Sales Manager

 • Robert Fowler

  Robert Fowler

  Sales Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Robert Fowler

  Robert Fowler

  Sales Manager

 • Nick Cheeser

  Nick Cheeser

  Floor Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Nick Cheeser

  Nick Cheeser

  Floor Manager

 • Matt Bunch

  Matt Bunch

  Finance Manager

  (502) 894-3400
  Email Me
  Matt Bunch

  Matt Bunch

  Finance Manager

 • Spencer Wilcoxson

  Spencer Wilcoxson

  Internet Sales Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Spencer Wilcoxson

  Spencer Wilcoxson

  Internet Sales Manager

 • Josh Henderson

  Josh Henderson

  Finance Director

  502-894-3400
  Email Me
  Josh Henderson

  Josh Henderson

  Finance Director

 • Justin Benton

  Justin Benton

  Finance Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Justin Benton

  Justin Benton

  Finance Manager

 • Jeremy Moody

  Jeremy Moody

  Service Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Jeremy Moody

  Jeremy Moody

  Service Manager

Sales

 • Alexa Furman

  Alexa Furman

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Alexa Furman

  Alexa Furman

  Product Specialist

 • Justin Parks

  Justin Parks

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Justin Parks

  Justin Parks

  Product Specialist

 • Carlos Cifuentes

  Carlos Cifuentes

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Carlos Cifuentes

  Carlos Cifuentes

  Product Specialist

 • Jack Payne

  Jack Payne

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Jack Payne

  Jack Payne

  Product Specialist

Internet Sales

 • Jesse McCracken

  Jesse McCracken

  Internet Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Jesse McCracken

  Jesse McCracken

  Internet Specialist

 • Jennifer Perez

  Jennifer Perez

  Internet Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Jennifer Perez

  Jennifer Perez

  Internet Specialist

 • Antonio Lucas

  Antonio Lucas

  Internet Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Antonio Lucas

  Antonio Lucas

  Internet Specialist

 • Aaron Mitchell

  Aaron Mitchell

  Internet Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Aaron Mitchell

  Aaron Mitchell

  Internet Specialist

Service

 • Corey Smith

  Corey Smith

  Service Lane Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Corey Smith

  Corey Smith

  Service Lane Manager

Genesis of East Louisville 38.249600, -85.604230.